Aneks 6 opceg okvirnog
mirovnog sporazuma
Clanovi Doma
za ljudska prava
Datumi
zasjedanja Doma
Pravila procedure
Doma za ljudska prava
Mjesecni statisticki pregledi
Statisticki grafikoni
Saopštenja za štampu
Godišnji izvještaj
Pretražite odluke doma

Saopštenja za štampu
                 
 
Pretražite po godini Pretražite tekst
 
 
Instalirajte Acrobat Reader
 
ObjavljenoNaslov
Ponedjeljak, 
22.12.2003
Dom za ljudska prava urueuje 10 odluka o prihvatljivosti i meritumu: CH/98/565 M.K. protiv FBiH; CH/01/7701 Islamic Community in BiH protiv RS; CH/01/7967 Jusuf SEJDINOVIC protiv FBiH i RS; CH/02/12435 Hazim BOJIC protiv FBiH; CH/03/14212 Enver SYLA protiv BiH; CH/99/2688 Angelina, Dragan i Nikola SAVIC protiv FBiH; CH/02/9358, CH/02/10431, CH/02/10432, CH/02/10433, CH/02/11210, CH/01/11442, CH/02/11566 i CH/02/12094, Jusuf MALKIC, Hava SMAJLOVIC, H.G., Munevera SARACEVIC, Hava KULJANCIC i Alija CAMDŽIC protiv RS, CH/02/9851, CH/02/10458, CH/02/10459, CH/02/10460, CH/02/10461, CH/02/10462, CH/02/10463, CH/02/10464, CH/02/11032 i CH/02/11246 M.C., H.A.C., H.A.C., S.C., M.C., S.C., F.V., F.V., Razija C. i M.Z. protiv RS, CH/02/10235, CH/02/11582, CH/02/11608, CH/02/12070, CH/02/12565, CH/02/12655, CH/02/12749, CH/03/13152 i CH/03/13204 Nedžiba MUJIC, Hata AVDIC, Hasiba HARBAŠ, Kada MUJCIC, Zumreta IBIŠEVIC, Mevlida SALKIC, Fata SALKIC, Hiba MALAGIC i Hatidža KARIC protiv RS; CH/02/12551, CH/02/12552, CH/02/12553, CH/02/12554, CH/02/12555, CH/02/12556, CH/02/12557, CH/02/12558, CH/02/12559, CH/02/12560, CH/02/12561, CH/02/12562 i CH/02/12563 Hasan HUSKOVIC, Omer CEHIC, Slobodan MILOJEVIC, Rabija GRIZOVIC, Osman COLIC, Osman CAMO, ?ula BEHMEN, Hamid ŠARANCIC, Munevera MEHIC, Omer HUSIC, Muškija POBRIC, Azra PENAVA i Ilijas HASIC protiv FBiH
Srijeda, 
17.12.2003
Okoneana revizija Agrokomerca koju je naredio Dom za ljudska prava
Petak, 
5.12.2003
Dom za ljudska prava urueuje 9 odluka o prihvatljivosti i meritumu i 2 odluke o preispitivanju: CH/99/2432 Nikola IVIC protiv FBiH; CH/99/3375 E.Ž. protiv FBiH; CH/00/6304 Ljubica KOVACEVIC protiv FBiH; CH/02/8770 DOBOJPUTEVI D.D. protiv RS; CH/02/8879 CH/02/8880, CH/02/8881, CH/02/8882, CH/02/8883, CH/02/9384 i CH/02/9386, Sadija SMAJIC, Derva COSIC, Zema i Ferid DŽAFIC i Nermina DŽAFIC protiv RS; CH/02/9180 Boško i Mara JOVANOVIC protiv FBiH; CH/02/11033 UDRU@ENI RADNI^KI SINDIKAT FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE protiv FBiH; CH/03/12994 Vidosava MICIC protiv BiH, FBiH i RS; CH/03/14055 Verica GAJIC protiv FBiH i RS; CH/98/668 Ranko i Goran CEBIC protiv FBiH (Odluka o preispitivanju) i CH/01/6930 KOMPAS MEDJUGORJE D.D. i Zoran BUNTIC protiv FBiH (Odluka o preispitivanju)
Ponedjeljak, 
10.11.2003
Dom za ljudska prava urueuje 9 odluka o prihvatljivosti i meritumu, 2 odluke o preispitivanju i 1 odluku o daljim pravnim lijekovima: CH/02/12470 Nedjeljko OBRADOVIC protiv BiH i FBiH; CH/03/13051 S.S. protiv RS; CH/98/377 et al. Nenad ?URKOVIC et al. protiv BiH, FBiH, i RS; CH/01/8110 D.R. protiv RS (odluka o daljim pravnim lijekovima); CH/01/8112 et al. N.V. et al. protiv RS; CH/00/4861 Milivoje BULATOVIC protiv FBiH (odluka o preispitivanju); CH/01/8569, CH/02/9611, CH/02/9613, CH/02/9614, CH/02/11195 i CH/02/11391 Selima PAŠOVIC, S.N., Z.M., H.P., Zada NIKŠIC i Ibrahim BURIC protiv RS; CH/02/10074 Ljiljana, Anka, Lazar i Nataša POPOVIC protiv FBiH; CH/01/7912 i CH/01/7913 Adem LANDŽO i Jusuf POTUR protiv FBiH; CH/97/57 Ferid HALILOVIC protiv RS (odluka o preispitivanju); CH/00/3574 Dušanka TASOVAC protiv FBiH; CH/98/835 Hamdo SULJOVIC protiv FBiH
Srijeda, 
15.10.2003
Dom za ljudska prava urueuje 13 odluka o prihvatljivosti i meritumu: CH/98/420, CH/00/5893, CH/02/9315 i CH/02/9852 Azra KUGIA, ?ulan IVAZOVIA, Drago RADOVANOVIA i M.M. protiv BiH i RS; CH/01/9601 G.K. protiv BiH, RS i FBiH; CH/99/2315 Suada HADŽISAKOVIA protiv RS; CH/02/12427 Dominik ILIJAŠEVIA protiv FBiH; CH/02/12016 Enes EENGIA protiv RS; CH/01/8582 M.J. protiv FBiH; CH/02/9834 Miloš ERBEZ protiv RS; CH/99/1757 ?ur?ica SEKULIA protiv FBiH; CH/01/8121 Milan JANKOVIA protiv RS; CH/99/2627 Fehim JUSUFOVIA protiv BiH i FBiH; CH/98/1297 D.B. i J.B. protiv BiH i FBiH; CH/02/8953 Muhamed HALILOVIA protiv BiH i RS i CH/99/2289 M.G. protiv FBiH
Utorak, 
7.10.2003
Izjava doma za ljudska prava o kraju njegovog mandata i izmjenama u proceduri tokom posljednja tri mjeseca njegovog rada
Petak, 
5.9.2003
Dom za ljudska prava urueuje 5 odluka o prihvatljivosti i meritumu: CH/02/9892 Dušan LAZIA protiv Bosne i Hercegovine; CH/99/1905 Živko TANASIA protiv Federacije Bosne i Hercegovine; CH/99/1972 M.T. protiv Republike Srpske; CH/99/2386 Pavle DRAGIEEVIA protiv Republike Srpske i CH/02/8667 Mediha NUKIA HARBAŠ, Edina, Emina i Jasmina NUKIA protiv Federacije Bosne i Hercegovine
Petak, 
4.7.2003
Dom za ljudska prava urueuje 6 odluka o prihvatljivosti i meritumu i 1 odluku o daljim pravnim lijekovima: Odluka o daljim pravnim lijekovima: CH/97/48 Milovan POROPAT et al. protiv BiH i FBiH; Odluka o prihvatljivosti I meritumu: CH/02/10046 Timotije BAVCIC i 285 JNA penzionera protiv BiH i FBiH; CH/99/2743 Jasminka SARAC protiv FBiH; CH/99/1838 Miroslav KARAN et al. protiv FBiH; CH/02/8655 Ferzija SACAK i Fikreta SALIHAGIC protiv RS; CH/98/668 Ranko i Goran CEBIC protiv BiH i FBiH i CH/O2/9794 Idriz DEMIRI protiv FBiH
Petak, 
6.6.2003
Dom za ljudska prava urueuje 6 odluka o prihvatljivosti i meritumu: CH/00/6183 i CH/00/6231 Dušanka BILBIJA, Gordana STEVIA, Ljubica BAJILO, Goran KOVRLIJA te Maja MANDIA, i Stjepan PEPIA protiv RS; CH/99/3227 Tereza MILISAVLJEVIA protiv FBiH; CH/02/9628 VRHBOSANSKA NADBISKUPIJA protiv FBiH; CH/02/9868 Sejad i Senad BUKVIA protiv FBiH; CH/98/1493 Milan PILIPOVIA protiv BiH i FBiH i CH/98/1169 R.M. protiv FBiH
Ponedjeljak, 
2.6.2003
OBAVIJEST O JAVNOJ RASPRAVI o prihvatljivosti i meritumu u predmetu br. CH/98/420, CH/98/451, CH/98/464, CH/00/5893, CH/01/8440, CH/02/9315, i CH/02/9852 Azra KUGIA i drugi protiv BiH i RS.
Petak, 
9.5.2003
Dom za ljudska prava urueuje 5 odluka o prihvatljivosti i meritumu: CH/02/9434 Sabira JUSIA-KESEROVIA, Maid KESEROVIA i Mumo KESEROVIA protiv FBiH; CH/02/11108 i CH/02/11326 Zoran BAŠIC i Željko AOSIA protiv FBiH; CH/99/2007 Jandrija RAKITA protiv FBiH; CH/98/640 S. J. protiv FBiH i CH/02/12226 Ibrahim HAZIRAJ i Ašida HAZIRAJ-FEJZIA protiv RS
Petak, 
4.4.2003
Dom za ljudska prava urueuje 6 odluka o prihvatljivosti i meritumu: CH/02/8202, CH/02/9980 i CH/02/11011 M.P., Dušan BRDAR i Zorka ŠTRBAC protiv FBiH; CH/02/8961 Mustafa AIT IDIR protiv BiH i FBiH; CH/02/9499 Belkasem BENSAYAH protiv BiH i FBiH; CH/01/7728 V.J. protiv FBiH; CH/98/1251 Smail SOFTIA protiv RS; CH/99/2239 Jadranka CIPOT-STOJANOVIA protiv FBiH
Petak, 
7.3.2003
Dom za ljudska prava urueuje 5 odluka o prihvatljivosti i meritumu i 1 odluku o daljnjim pravnim lijekovima: CH/01/8365 Ferida SELIMOVIA i 48 drugih protiv RS - "Predmet Srebrenica"; CH/01/8110 D.R. protiv BiH i RS; CH/02/8939 M.H. protiv FBiH; CH/02/12421 Safija KULOVAC protiv FBiH; CH/00/3476 M.M. protiv FBiH; CH/00/5134, CH/00/5136, CH/00/5138 i CH/01/7668 Muhamed ŠKRGIA, Raska AERIMOVIA, Fikret MURTIA i Udruženje za zaštitu nezaposlenih dionieara “Agrokomerca” protiv FBiH
Petak, 
7.2.2003
Dom za ljudska prava urueuje 4 odluke o prihvatljivosti i meritumu: CH/98/168 Omer BJELONJA protiv FBiH; CH/01/8529 Andrija MARIJANOVIA protiv FBiH; CH/01/7257 Rade BOROTA protiv RS i CH/01/7224 Milenko VUEKOVAC protiv RS
Eetvrtak, 
30.1.2003
OBAVJEŠTENJE O JAVNOJ RASPRAVI - U ponedjeljak, 3. februara 2003. godine u 10 easova, Dom za ljudska prava za Bosnu i Hercegovinu održaae javnu raspravu u velikoj sali za sjednice u Hotelu Prijedor, koji se nalazi u ul. Srpskih velikana br. 14, u centru Prijedora, u Republici Srpskoj, o prihvatljivosti i meritumu predmeta br. CH/00/6183 Dušanka Bilbija protiv RS te predmeta br. CH/00/6231 Stjepan Pepia protiv RS.
Petak, 
10.1.2003
Dom za ljudska prava urueuje 6 odluka o prihvatljivosti i meritumu i 1 odluku o preispitivanju: CH/02/8923, CH/02/8924 i CH/02/9364 ?oko KLIEKOVIA, Anka PAŠALIA i Duško KARANOVIA protiv BiH, FBiH i RS; CH/02/8767 Fedai UNAL protiv BiH; CH/01/9040 Ne?eljko LATINOVIC protiv RS; CH/01/9130 Stana SAMARDŽIA protiv RS; CH/02/9842 Eslam DURMO BiH i FBiH; CH/01/6930 Kompas Me?ugorje protiv FBiH; CH/98/1373 Aleksandar BAJRIA protiv FBiH (Odluka o preispitivanju)