Aneks 6 općeg okvirnog
mirovnog sporazuma
Članovi Doma
za ljudska prava
Datumi
zasjedanja Doma
Pravila procedure
Doma za ljudska prava
Mjesečni statistički pregledi
Statistički grafikoni
Saopštenja za štampu
Godišnji izvještaj
Pretražite odluke Doma
Prijava i punomoć
CH01-8365 et al. Selimovic i 48 drugih
Sporazum u skladu sa članom XIV
Pregled prakse HRC (1.26 Mb)

  Uvod
                 
Zgrada Predsjedništva u SarajevuŠta je Dom za ljudska prava?
Dom za ljudska prava
je sudsko tijelo uspostavljeno po Aneksu 6 Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini (Daytonski mirovni sporazum). 

Šta je mandat Doma za ljudska prava?

Dom ima mandat da razmatra navodna i očigledna kršenja ljudskih prava kako je to predviđeno Europskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda i njenim protokolima, i navodnu i očiglednu diskriminaciju u uživanju prava i sloboda predviđenih u Konvenciji i 15 drugih međunarodnih sporazuma navedenih u Dodatku uz Aneks 6. Posebna prednost se daje navodima o naročito ozbiljnim ili sistematskim kršenjima, kao i onima koja su zasnovana na navodnoj diskriminaciji po zabranjenim osnovama.

Ko može podnijeti prijavu Domu?
Dom može samo primati prijave koje se tiču povreda ljudskih prava direktno od svake Strane potisnice Aneksa 6 ili od svake osobe, nevladine organizacije ili grupe osoba koji tvrde da su žrtva povrede koju je počinila neka od Strana ili koji nastupaju u ime navodnih žrtava koje su preminule ili nestale.

Šta je nadležnost Doma?
Dom može primati samo prijave koje se tiču stvari koje su u okviru odgovornosti jedne od Strana potpisnica Aneksa 6 (Bosna i Hercegovina, Federacija Bosne i Hercegovine i Republika Srpska), i koje su se desile ili nastavile nakon stupanja na snagu Općeg okvirnog sporazuma 14. prosinca 1995. godine. 

Ko su sudije Doma? kliknite da otvorite vecu sliku
Dom za ljudska prava se sastoji od 14 članova. Četiri je člana imenovala Federacija Bosne i Hercegovine, a dva Republika Srpska. Ostalih osam je članova imenovao Savjet ministara Vijeća Europe. Predsjednicu je Doma, gđu Michèle Picard, koja je Francuskinja, imenovao Savjet ministara Vijeća Europe iz reda međunarodnih članova. Imenovani članovi su svi istaknuti pravnici koji daju svoj doprinos Domu širokim spektrom iskustva iz različitih sredina uključujući tu sudsku, akademsku oblast, privatnu pravnu praksu, upravu i politiku te međunarodno i krivično pravo i ljudska prava.

Koji su kriteriji za prihvatanje ili odbijanje prijave?
Po uslovima iz Aneksa 6, kada primi prijavu Dom mora odlučiti da li je prihvatiti ili odbaci, uzimajući u obzir nekoliko kriterija navedenih u članku VIII. Ti kriteriji uključuju slijedeće: (a) da li postoje djelotvorni pravni lijekovi i da li je podnosilac prijave pokazao da ih je iscrpio, i da je prijava Komisiji podnesena u roku od šest mjeseci od datuma donošenja konačne odluke; (b) da li je prijava u suštini ista kao stvar koju je Dom već ispitivao; (c) da li je prijava nespojiva sa Sporazumom o ljudskim pravima, potpuno neosnovana, ili predstavlja zlouporabu prava na žalbu; i (d) da li se prijava tiče stvari koja je trenutno pred nekim drugim međunarodnim tijelom za ljudska prava ili drugom Komisijom uspostavljenom Općim okvirnim sporazumom.

Kakve su procedure Doma?
Procedura Doma sačinjena je po ugledu na Europski sud za ljudska prava. Osim ako Dom na samom početku ne odluči da je prijava neprihvatljiva ili da ju treba brisati, traže se pismena zapažanja od podnosioca prijave i od tužene Strane nakon čega Dom razmatra predmet i donosi odluke. Pored pismenog postupka, Dom može odlučiti da zakaže javnu raspravu kako bi strane iznijele usmene argumente, a svjedoci i vještaci predočili dokaze. Dom takođe može zatražiti pismene ili usmene podneske amicus curriae. Ukoliko Dom ustanovi povredu može, u svojoj pismenoj odluci o meritumu, izdati naredbu u kojoj naznačava korake koje tužena Strana mora preduzeti kako bi ispravila kršenje, uključujući naredbe da se sa određenim djelovanjem prestane ili da se od njega uzdrži ili davanje novčane naknade. U bilo kojoj fazi postupka Dom može narediti i privremene mjere ili pokušati da omogući prijateljsko rješenje zasnovano na poštivanju ljudskih prava.

Kako se izvršavaju odluke Doma?
Odluke Doma su konačne i obvezujuće i tužene Strane ih moraju u potpunosti izvršiti. Odluke Doma se prosljeđuju Organizaciji za sigurnost i suranju u Europi (OSCE) i Uredu Visokog predstavnika radi nadgledanja njihovog sprovođenja.

Kontaktirajte nas u:

Glavni ured
Musala 9, 71 000 Sarajevo
Telefon: +387 33 212 064
Faks: + 387 33 212 059
E-mail: [email protected]
 
webmaster