Aneks 6 općeg okvirnog
mirovnog sporazuma
Članovi Doma
za ljudska prava
Datumi
zasjedanja Doma
Pravila procedure
Doma za ljudska prava
Mjesečni statistički pregledi
Statistički grafikoni
Saopštenja za štampu
Godišnji izvještaj
Pretražite odluke Doma

  Pravila procedure - Sadržaj
                 
 

Sadržaj

PREAMBULA

DIO I - ORGANIZACIJA DOMA

Poglavlje 1 - Dom

Pravilo 1 - Neovisnost Doma
Pravilo 2 - Dom u punom sastavu i vijeća

Poglavlje 2 - Članovi Doma

Pravilo 3 - Nesmjenjivost članova i svečana zakletva
Pravilo 4 - Redoslijed prvenstva
Pravilo 5 - Ostavka člana

Poglavlje 3 - Predsjedništvo Doma

Pravilo 6 - Dužnosti Predsjednika Doma
Pravilo 7 - Predsjedavanje vijećima
Pravilo 8 - Izbor Potpredsjednika Doma i vijeća
Pravilo 9 - Dužnosti Potpredsjednika Doma i vijeća
Pravilo 10 - Zamjena za Predsjednika i Potpredsjednika
Pravilo 11 - (uklonjeno)
Pravilo 12 - Povlačenje Predsjednika ili Potpredsjednika

Poglavlje 4 - Sekretarijat Doma

Pravilo 13 - Imenovanje Izvršnog dužnosnika, Arhivara i ostalog osoblja
Pravilo 14 - Dužnosti Arhivara
Pravilo 15 - Registriranje prijava

DIO II - RAD DOMA

Poglavlje 1 - Opća pravila

Pravilo 16 - Sjedište Doma
Pravilo 17 - Zasjedanja Doma
Pravilo 18 - Povjerljivost rasprava
Pravilo 19 - Glasanje
Pravilo 20 - Zapisnici sa razmatranja i rasprava
Pravilo 21 - Jamstvo nepristrasnosti članova
Pravilo 22 - Povlačenje članova
Pravilo 23 - Kvorum nakon povlačenja članova

Poglavlje 2 - Dom u punom sastavu

Pravilo 24 - Prijave koje rješava Dom u punom sastavu
Pravilo 25 - Kvorum Doma u punom sastavu

Poglavlje 3 - Vijeća

Pravilo 26 - Uspostava vijeća
Pravilo 27 - Nasljednici članova vijeća
Pravilo 28 - Kvorum i zasjedanje vijeća
Pravilo 29 - Prosljeđivanje prijava Domu u punom sastavu i vijećima

DIO III - PROCEDURA

Poglavlje 1 - Opća pravila

Pravilo 30 - Zvanični jezici
Pravilo 31 - Zastupanje Strana u Sporazumu
Pravilo 32 - Podnošenje prijava; zastupanje podnosilaca prijava
Pravilo 32 bis - (uklonjeno)
Pravilo 32 ter - Amici curiae
Pravilo 33 - Postupanje Doma u posebnim slučajevima
Pravilo 34 - Spajanje prijava
Pravilo 35 - Prioritet određenih prijava
Pravilo 36 - Privremene mjere

Poglavlje 2 - Rasprave

Pravilo 37 - Javna priroda i organizacija rasprava
Pravilo 38 - Propust strane da se pojavi
Pravilo 39 - Pozivanje pojedinih podnosilaca prijava, vještaka i svjedoka
Pravilo 40 - Svečana zakletva za svjedoke i vještake
Pravilo 41 - Vođenje rasprava
Pravilo 42 - Zapisnici sa rasprava
Pravilo 43 - Troškovi

Poglavlje 3 - Prijateljska rješenja

Pravilo 44 - Prijateljska rješenja

Poglavlje 4 - Podnošenje i sadržaj prijava

Pravilo 45 - Oblik prijava
Pravilo 46 - Sadržaj prijava

Poglavlje 5 - Postupak prihvatanja prijave

Pravilo 47 - Prijave Strane protiv Strane
Pravilo 47 bis - (uklonjeno)
Pravilo 48 - Informacije tuženoj Strani u hitnim predmetima
Pravilo 49 - Prvo razmatranje i pismeni dio postupka
Pravilo 50 - Dalji pismeni postupak ili rasprave u pojedinim predmetima
Pravilo 51 - Vremenski rokovi
Pravilo 52 - Odluka o prihvatljivosti, o obustavljanju razmatranja, o odbijanju ili o brisanju prijave sa liste predmeta pred Domom

Poglavlje 6 - Postupak nakon prihvatanja prijave

Pravilo 53 - Razmatranje merituma
Pravilo 54 - Privremena mišljenja
Pravilo 55 - (uklonjeno)
Pravilo 55 bis - Odluke o prihvatljivosti i meritumu

Poglavlje 7 - Odluka Doma o meritumu

Pravilo 56 - Propust strane da se pojavi ili prezentira svoj predmet
Pravilo 57 - Forma odluke o meritumu
Pravilo 58 - Sadržaj odluke o meritumu
Pravilo 59 - Posebna odluka o pravnim lijekovima
Pravilo 60 - Uručenje odluke
Pravilo 61 - Izdvojena mišljenja i izjave o neslaganju

Poglavlje 8 - Objavljivanje odluka

Pravilo 62 - Objavljivanje odluka

Poglavlje 9 - Postupak preispitivanja

Pravilo 63 - Zahtjev za preispitivanje
Pravilo 63 bis - Obavijest o prijemu zahtjeva za preispitivanje
Pravilo 64 - Postupak odlučivanja po zahtjevu za preispitivanje
Pravilo 65 - Postupak nakon prihvatanja zahtjeva za preispitivanje
Pravilo 66 - Konačna i obavezujuća priroda odluka (Pravomoćnost)

DIO IV - ODNOSI DOMA SA UREDOM OMBUDSMANA

Pravilo 67 - (uklonjeno)
Pravilo 68 - Proceduralni položaj Ombudsmana

ZAVRŠNI DIO

Pravilo 69 - Izmjena i suspendiranje ovih pravila
Pravilo 70 - Saopštenje o ovim pravilima