Home

Engleski

 
HUMAN RIGHTS COMMISSION KOMISIJA ZA LJUDSKA PRAVA
WITHIN THE CONSTITUTIONAL COURT OF BIH PRI USTAVNOM SUDU BIH
Sporazum u skladu sa članom XIV
                 
 

Sporazum u skladu sa članom XIV Aneksa 6
Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini

U skladu sa članom XIV Aneksa 6 Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini od 14. decembra 1995. godine i naknadnim Sporazumom zaključenim u skladu sa članom XIV Aneksa 6 Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini od 10. novembra 2000. godine, sporazumne strane su se složile sa sljedećim:

 1. Mandat Doma za ljudska prava Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu:"Dom"), kao što je predviđeno Aneksom 6 Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini od 14. decembra 1995. godine, te naknadnim Sporazumom u skladu sa članom XIV Aneksa 6 Općeg okvirnog
  sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini od 10. novembra 2000. godine, se okončava 31. decembra 2003. godine.
   
 2. Dom će nastaviti djelovati sa svojom trenutnom nadležnošću do 31. decembra 2003. godine kako bi ubrzao i riješio sve predmete koji su primljeni do 1. oktobra 2003. godine, a koji čekaju da se riješe pred Domom. Predmeti koje primi nakon 1. oktobra 2003. godine će biti registrovani pod privremenim brojevima i rješavat će ih Komisija za ljudska prava pri Ustavnom sudu BiH, uspostavljena u skladu sa članom 4. ovog Sporazuma. U izuzetnim slučajevima, Dom će registrirati i odlučivati o svim zahtjevima za primjenu privremene mjere primljenim u gore navedenom periodu.
   
 3. Dom će, odmah po potpisivanju ovog Sporazuma, izmijeniti i dopuniti Pravila procedure da bi obezbijedio, inter alia, dva dodatna panela koja će raditi u periodu od 1. oktobra 2003. godine do 31. decembra 2003. godine, a svaki od njih će u svom sastavu imati tri domaća člana. Ti paneli će imati ovlasti da odlučuju o prihvatljivosti predmeta ili o skidanju predmeta sa liste predmeta Doma jednoglasnom odlukom članova panela. Takva odluka će biti konačna i obavezujuća. U slučaju da se ne donese jednoglasna odluka, konačnu odluku će donijeti panel od sedam članova kao što je predviđeno članom X, 2. Aneksa 6 Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i
  Hercegovini.
   
 4. Uzimajući u obzir odredbe člana XIV Aneksa 6 Općeg okvirnog sporazuma za mir u BiH, a u vezi sa članom II, 1. Ustava Bosne i Hercegovine, pri Ustavnom sudu BiH će na privremenom osnovu od 1. januara 2004. godine, a najkasnije do 31. decembra 2004. godine djelovati KOMISIJA ZA LJUDSKA PRAVA.
   
 5. Komisija za ljudska prava pri Ustavnom sudu ima nadležnost da odlučuje o predmetima koje je primio Dom do 31. decembra 2003. godine. Ustavni sud u skladu sa svojim nadležnostima predviđenim Aneksom IV odlučuje o novim predmetima koji se odnose na zaštitu ljudskih prava, a koje Ustavni sud primi nakon 1. januara 2004. godine.
   
 6. Komisija za ljudska prava pri Ustavnom sudu se sastoji od pet članova i to tri domaća i dva međunarodna člana. Predsjednik Ustavnog suda će imenovati pet članova Komisije za ljudska prava između članova Doma za ljudska prava i to, na osnovu njihovog prethodnog iskustva u oblasti ljudskih prava i njihove mogućnosti da rade u Sarajevu u što dužem vremenskom periodu.
   
 7. Komisija za ljudska prava ima dva panela.
   
 8. Prvi panel se sastoji od trojice domaćih sudija koji će biti imenovani u skladu sa članom 6. Sporazuma, a odlučivat će o prihvatljivosti i odbacivanju predmeta, u skladu sa članom VIII, stav 2 a,b,c,d, i stava 3. Aneksa 6. Takva odluka je konačna i obavezujuća. U slučaju da se ne donese jednoglasna odluka, panel od pet članova iz člana 6. ovog Sporazuma donosi konačnu odluku o predmetu.
   
 9. Plenarna komisija se sastoji od svih pet članova imenovanih u skladu sa članom 6. ovog Sporazuma, a većinom glasova svih svojih članova odlučuje o prihvatljivosti i meritumu predmeta, i svim drugim pitanjima koja nisu u nadležnosti prvog panela. Odluke Plenarne komisije su konačne i obavezujuće.
   
 10. Svi predmeti uključujući i arhivu, sva materijalna i tehnička dobra i financijska sredstva, bit će prenesena sa Doma na Ustavni sud do 31. decembra 2003. godine. Svo osoblje Sekretarijata Doma, od 1. januara 2004. godine će pružati podršku radu Komisije za ljudska prava do 31. decembra 2004. godine. Tokom 2004. godine, a najkasnije do 31. decembra 2004. godine, Ustavni sud će zaposliti po potrebi članove domaćeg osoblja Sekretarijata u skladu sa stvarnim potrebama i mogućnostima finansiranja.
   
 11. Dom i Ustavni sud Bosne i Hercegovine će tijesno sarađivati u cilju provođenja ovog Sporazuma.
   
 12. Strane će poduzeti sve potrebne mjere kako bi osigurale da domaći sudovi mogu adekvatno, na svim instancama, rješavati žalbe koje se odnose na ljudska prava putem obuke sudija, tužilaca i advokata.
   
 13. Strane će osigurati sva potrebna finansijska sredstva kako bi omogućile Ustavnom sudu da funkcionira u skladu sa ovim Sporazumom.
   
 14. Tokom perioda koji počinje 1. oktobra 2003. godine, a okončava se 31. decembra 2004. godine, relevantne domaće vlasti će omogućiti razvoj postojećeg tranzicionog sistema u održiv sistem zaštite ljudskih prava. U suradnji sa Ustavnim sudom, Ministarstvo pravde BiH će do 1. novembra
  2003. godine izraditi plan aktivnosti koji će Ustavnom suda omogućiti da od 1. januara 2004. godine efikasno ojača proceduralne i administravne kapacitete.
   
 15. Ovaj Sporazum neće ni na koji način uticati na rad Ombdusmena za ljudska prava iz Aneksa 6 Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini od 14. decembra 1995. godine, te naknadnog Sporazuma koji je zaključen u skladu sa članom XIV Aneksa 6 Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini od 10. novembra 2000. godine.
   
 16. Ovaj Sporazum stupa na snagu na dan konačnog potpisivanja. Urađeno na službenim jezicima Bosne i Hercegovine te na engleskom jeziku, s tim da su svi tekstovi autentični.