Aneks 6 općeg okvirnog
mirovnog sporazuma
Članovi Doma
za ljudska prava
Datumi
zasjedanja Doma
Pravila procedure
Doma za ljudska prava
Mjesečni statistički pregledi
Statistički grafikoni
Saopštenja za štampu
Godišnji izvještaj
Pretražite odluke Doma

  Pravila procedure - Završni dio
                 
 

ZAVRŠNI DIO

 

Pravilo 69.

Izmjena i suspendiranje ovih pravila  

1.   Svako pravilo može biti izmijenjeno i dopunjeno po unaprijed najavljenom prijedlogu svakog člana kada takav prijedlog usvoji na sjednici Doma u punom sastavu apsolutna većina članova Doma. Najava o takvom prijedlogu se u pismenom obliku dostavlja Arhivaru najmanje mjesec dana prije zasjedanja na kojem će se o tome raspravljati. Po primitku tog prijedloga od Arhivara se traži da obavijesti sve članove Doma što je prije moguće.

2.   Dom ili Vijeće mogu svako pravilo suspendirati nakon prijedloga bez najave ako je odluka donesena jednoglasno. Suspendiranje pravila u ovom slučaju se ograničava u svom djelovanju na posebnu svrhu za koju je traženo.   

Pravilo 70.

Saopćenje o ovim pravilima 

1.   Ova Pravila i njihove izmjene i dopune se, po usvajanju od strane Doma u punom sastavu saopćavaju Stranama u Sporazumu, generalnim sekretarima Vijeća Evrope i Organizacije za sigurnost i suradnju u Evropi, Visokom predstavniku o kome je riječ u Aneksu 10 Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini dok takva funkcija postoji.

Od Strana u Sporazumu se zahtijeva da objave ova Pravila i njihove izmjene i dopune u Službenim glasilima.