Aneks 6 općeg okvirnog
mirovnog sporazuma
Članovi Doma
za ljudska prava
Datumi
zasjedanja Doma
Pravila procedure
Doma za ljudska prava
Mjesečni statistički pregledi
Statistički grafikoni
Saopštenja za štampu
Godišnji izvještaj
Pretražite odluke Doma

  Pravila procedure - Dio IV
                 
 

DIO IV
Odnosi Doma sa Uredom Ombudsmana
 

Pravilo 67.
(uklonjeno)

 

Pravilo 68.

Proceduralni položaj Ombudsmana 

1.   U slučaju kada Ombudsman:
(a)  pokrene postupak na osnovu Izvještaja u skladu sa članom V stav 7. Sporazuma; ili
(b)  proslijedi predmet Domu u ime podnosioca prijave po članu VIII stav 1. Sporazuma, odredbe ovih pravila koje se odnose na postupke koje su pokrenule druge strane, se primijenjuju mutatis mutandis kao i kada je Ombudsman strana u postupku.

U slučajevima propisanim stavom 1. ovog pravila pod tačkom (a), Ombudsman ima pravo da proslijedi na razmatranje Domu dio pitanja ili sva pitanja koja su pokrenuta prvobitnom prijavom.