Aneks 6 općeg okvirnog
mirovnog sporazuma
Članovi Doma
za ljudska prava
Datumi
zasjedanja Doma
Pravila procedure
Doma za ljudska prava
Mjesečni statistički pregledi
Statistički grafikoni
Saopštenja za štampu
Godišnji izvještaj
Pretražite odluke Doma

  Pravila procedure - Dio III
                 
 

DIO III
Procedura

Poglavlje 1.
Opća pravila

Pravilo 30.

Zvanični jezici 

1.   Zvanični jezici Doma su bosanski, engleski, hrvatski i srpski.

2.   Predsjednik može dozvoliti članu da govori drugim jezikom.

3.   Predsjednik može dozvoliti strani ili osobi koja zastupa stranu, da koristi neki drugi jezik osim službenog jezika na raspravama ili u dokumentima. Svaki takav dokument se podnosi kao original uz najmanje dvije kopije.

4.   Arhivar je ovlašten da u prepisci s podnosiocem prijave koristi drugi jezik osim službenog jezika. 

Pravilo 31.

Zastupanje Strana u Sporazumu 

Strane iz Sporazuma pred Domom zastupaju njihovi zastupnici, kojima mogu pomagati savjetnici. 

Pravilo 32.

Podnošenje prijava; zastupanje podnosilaca prijava 

1.   Osobe, nevladine organizacije, ili grupe osoba koje tvrde da su žrtva povrede koju je počinila neka od Strana ili koje nastupaju u ime navodnih žrtava koje su umrle ili nestale, mogu podnijeti prijave i nastaviti sa postupkom po članu VIII stav 1. Sporazuma.

2.   Takvi podnosioci prijava mogu imenovati advokate ili druge zastupnike po vlastitom izboru koji će ih zastupati u postupcima pred Domom.

3.   Svaki takav podnosilac prijave ili zastupnik se osobno pojavljuje pred Domom:
(a) kako bi prezentirao prijavu na raspravi koju je zakazao Dom, ili
(b) nekim drugim povodom, ako ga pozove Dom.

4.   Dom može osloboditi podnosioca prijave od prisustva usljed nesreće, spriječenosti ili drugog valjanog razloga.

5.   U drugim odredbama ovih Pravila izraz “podnosilac prijave“, tamo gdje odgovara, podrazumijeva zastupnike podnosioca prijave. 

Pravilo 32. bis

(uklonjeno)

 

Pravilo 32. ter

Amici curiae

 

1.   Dom može u bilo kojoj fazi postupka dozvoliti ili pozvati neko vladino ili nevladino tijelo ili organizaciju, pojedinca, ili grupu pojedinaca, a naročito Ombudsmana za ljudska prava koga imenuje Bosna i Hercegovina, Federacija Bosne i Hercegovine ili Republika Srpska, da učestvuju kao amicus curiae.

2.   Takvo učešće se može ograničiti na činjenična ili pravna pitanja naznačena odlukom Doma.

3.   Odluka Doma u predmetu sadržava proceduru koja će se slijediti. 

Pravilo 33.

Postupanje Doma u posebnim slučajevima 

1.   Dom može, proprio motu ili na zahtjev strane, preduzeti svaku radnju koju smatra primjerenom ili potrebnom za propisno obavljanje svojih dužnosti po Sporazumu.

2.   Dom može odrediti jednog ili više svojih članova da preduzmu neku od takvih radnji u njegovo ime, posebno da saslušaju svjedoke ili vještake, pregledaju dokumente ili posjete neko mjesto. Takav član ili članovi pravovremeno izvještavaju Dom.

3.   U hitnom slučaju, kada Dom ne zasjeda, Predsjednik Doma, ili ako je on spriječen u obavljanju svojih dužnosti, Potpredsjednik može preduzeti potrebne radnje u ime Doma. Čim Dom ponovo bude zasjedao, biće mu predočena svaka radnja koja je poduzeta prema ovom stavu. 

Pravilo 34.

Spajanje prijava 

Dom može, ako smatra potrebnim, odrediti spajanje dvije ili više prijava. 

Pravilo 35.
Prioritet određenih prijava
 

1.   Dom rješava prijave po redu kako budu spremne za ispitivanje.

2.   Dom ipak može odlučiti da određenoj prijavi da prednost.

3.   Dom daje posebnu prednost navodima o naročito teškim i sistematskim povredama i onima koji se temelje na navodnoj diskriminaciji po zabranjenim osnovama.

Pravilo 36.
Privremene mjere
 

1.   Prijave koje sadrže zahtjeve za privremene mjere razmatraju se prioritetno. Dom, a ako Dom ne zasjeda, Predsjednik određuje posebno da li bi takve prijave trebalo prihvatiti i ako je tako, da li je hitnost za zakazivanje postupka za donošenje traženih privremenih mjera opravdana.

2.   Dom, a kada ne zasjeda, Predsjednik odlučuje, u interesu strana ili zbog propisnog vođenja postupka, da li treba narediti privremene mjere po članu X stav 1. Sporazuma.

3.   Dom, a kada ne zasjeda, Predsjednik svim dostupnim sredstvima obavještava o takvoj naredbi Stranu na koju se ona odnosi, kako bi osigurao njenu djelotvornu implementaciju u skladu sa Sporazumom.

4.   Kada Predsjednik naredi neku privremenu mjeru o tome obavještava Dom po stavu 3. pravila 33.

5.   U slučaju kada naredba za privremene mjere nije više opravdana, Dom takvu naredbu povlači formalnom odlukom. 

Poglavlje 2.
Rasprave
 

Pravilo 37.

Javna priroda i organizacija rasprava 

1.   Rasprave pred Domom se održavaju javno.

2.   Štampa i javnost mogu biti isključeni sa cijele ili dijela rasprave u interesu morala, javnog reda ili nacionalne sigurnosti u demokratskom društvu, gdje to zahtijeva interes maloljetnika ili zaštita privatnog života strana, ili isključivo po procjeni Doma u posebnim okolnostima gdje bi publicitet naškodio interesima pravde.

3.   Ako je podnosilac prijave nevladina organizacija ili grupa lica, Dom utvrđuje da li oni koji se pred njim pojavljuju imaju pravo da ih zastupaju.

4.   Dom može ograničiti broj zastupnika ili savjetnika strana koji mogu prisustvovati kada smatra da je to u interesu propisnog vođenja rasprave.

5.   Strane se na vrijeme obavještavaju o odluci Doma da održi raspravu. Strane dostavljaju Domu imena i funkcije osoba koje će se u njihovo ime pojaviti na raspravi.

6.   Odredbe ovih pravila se primjenjuju mutatis mutandis na raspravama pred delegatima Doma u skladu sa pravilom 33. stav 2. 

Pravilo 38.

Propust strane da se pojavi 

Kada strana propusti da se pojavi bez opravdanog razloga, Dom može nastaviti sa raspravom pod uvjetom da je takav tok zadovoljavajući i u skladu s odgovarajućim sudskim postupkom. 

Pravilo 39.

Pozivanje pojedinih podnosilaca prijava, vještaka i svjedoka 

1.   Arhivar poziva svakog pojedinog podnosioca prijave, vještaka ili drugu osobu koju Dom želi saslušati kao svjedoka. Pozivi sadrže:
(a)     strane u prijavi;
(b)     činjenice ili pitanja u vezi kojih će dotična osoba biti saslušana;
(c)     pripreme koje su napravljene, u skladu sa pravilom 43. stav 1. ili 2., kako bi se dotičnim osobama nadoknadili troškovi koje su pretrpjeli.

2.   Predsjednik može dozvoliti svakoj od tih osoba, ako ne zna dovoljno neki od službenih jezika, da govori nekim drugim jezikom.

Pravilo 40.

Svečana zakletva za svjedoke i vještake 

Nakon utvrđivanja identiteta svjedoka ili vještaka, Predsjednik ili opunomoćeni član o kojem je riječ u pravilu 33. stav 2. traži da oni daju sljedeću izjavu:

(a) za svjedoke:
“Svečano izjavljujem po časti i savjesti da ću govoriti istinu, samo istinu i ništa drugo do istinu.”
(b) za vještake:
“Svečano izjavljujem po časti i savjesti da će moja izjava biti u skladu sa mojim iskrenim i profesionalnim uvjerenjem.”
 

Pravilo 41.

Vođenje rasprava 

1.   Predsjednik ili opunomoćeni član vodi raspravu ili ispitivanje svake osobe koja se saslušava. On određuje redosljed po kojem će strane biti pozvane da govore.

2.   Svaki član može postavljati pitanja stranama ili osobama koje se saslušavaju s dopuštenjem Predsjednika ili opunomoćenog člana.

3.   Strana može takođe postavljati pitanja bilo kojoj osobi koja se saslušava uz dopuštenje Predsjednika ili opunomoćenog člana. 

Pravilo 42.

Zapisnici sa rasprava 

1.   Arhivar je odgovoran za zapisnik sa doslovno zabilježenom raspravom pred Domom.

2.   Rasprave pred Domom se snimaju na traku. Strane ili njihovi zastupnici, gdje je to odgovarajuće, dobijaju nacrt doslovnog zapisnika njihovih argumenata, izjava ili dokaza kako bi mogli Arhivaru dostaviti predložene ispravke u vremenskom roku koji je odredio Predsjednik. Nakon potrebnih ispravki, ako ih ima, tekst predstavlja zvanični sadržaj zapisnika. 

Pravilo 43.

Troškovi 

1.   Troškovi kojima je bila izložena osoba koju je Dom saslušao u svojstvu svjedoka ili vještaka na zahtjev strane, snosi ili ta strana ili Dom, o čemu Dom odlučuje.

2.   Troškovi kojim je bila izložena osoba koju Dom saslušava proprio motu snosi Dom.

3.   Kada Dom pribavlja pismeno mišljenje vještaka ili se to čini na njegov zahtjev, sve nastale troškove snosi Dom.

4.   Kada strana na zahtjev Doma podnese pismene dokaze, sve troškove snosi ili ta strana ili Dom, o čemu  Dom odlučuje.

5.   Kada pismene dokaze, uključujući i nalaz vještaka, dostavi strana, ali ne na zahtjev Doma, sve troškove snosi ta strana, osim ako Dom ne odluči drugačije.

6.   Iznos svih troškova i izdataka koje plaća Dom po ovom Pravilu odobrava Predsjednik. 

Poglavlje 3.
Prijateljska rješenja

Pravilo 44.
Prijateljska rješenja

1.   Na početku spora ili u bilo kojoj fazi u toku postupka, Dom može pokušati da omogući prijateljsko rješenje problema na osnovu poštivanja prava i sloboda navedenih u Sporazumu.

2.   Ako Dom uspije u ostvarivanju takvog rješenja, objavljuje Izvještaj i šalje ga Visokom predstavniku o kome je riječ u Aneksu 10 Općeg okvirnog sporazuma dok takva funkcija postoji, generalnim sekretarima Organizacije za sigurnost i suradnju u Evropi (OSCE) i Vijeća Evrope, kao i stranama iz spora.

3.   Izvještaj Doma uključuje kratak pregled o činjenicama i postignutom rješenju.

4.   Međutim, izvještaj o rješenju u datom predmetu može biti povjerljiv bilo u cjelosti ili djelimično zbog zaštite ljudskih prava ili zbog sporazuma između Doma i strana kojih se tiče.

5.   Prijateljsko rješenje u predmetu, postignuto posredovanjem Doma, ima zakonsku snagu jednaku konačnoj odluci Doma. 

Poglavlje 4.
Podnošenje i sadržaj prijave
 

Pravilo 45.

Oblik prijava 

1.   Svaka prijava po članu VIII stav 1. Sporazuma se podnosi pismeno i potpisuje je podnosilac prijave ili njegov zastupnik.

2.   Kada prijavu podnese nevladina organizacija ili grupa osoba, potpisuju je one osobe koje su nadležne da zastupaju takvu organizaciju ili grupu. Dom određuje da li su osobe koje su potpisale prijavu ovlaštene da to učine.

3.   Kada podnosioci prijave imaju zastupnika u skladu sa stavom 2. pravila 32., punomoć advokata ili pismeno ovlaštenje pribavlja njihov zastupnik ili zastupnici. 

Pravilo 46.
Sadržaj prijava
 

1.   Svaka prijava po članu VIII stav 1. Sporazuma sadrži:
(a)  identitet podnosioca prijave i navodne žrtve uključujući, gdje to odgovara, ime, dob, zanimanje i adresu dotične osobe;
(b)  ime, zanimanje i adresu zastupnika, ako ga ima;
(c)  ime Strane protiv koje je podnesena prijava;
(d)  izjavu o činjenicama;
(e)  izjavu o pravima po Sporazumu koja su navodno prekršena i sve relevantne argumente;
(f)   izjavu o privremenim mjerama ili drugim traženim pravnim lijekovima; i svim relevantnim dokumentima.

2.   Podnosioci prijave osim toga:
(a)  dostavljaju informaciju o tome da li su zadovoljeni kriteriji postavljeni u članu VIII stav 2. tačka (a) Sporazuma;
(b)  naznačavaju da li je predmet prijave već bio podnesen Domu, nekoj drugoj komisiji ustanovljenoj po Aneksima Općeg okvirnog sporazuma ili u nekom drugom međunarodnom postupku presuđivanja, istrage ili rješavanja;
(c)  navode na kojem službenom jeziku žele da prime odluku Doma;
(d)  navode da li se protive ili ne da njihov identitet bude objelodanjen javnosti;

3.   Prijave, osim onih koje podnese Strana, bi normalno trebale biti popunjene na obrascu prijave koji je pripremio Arhivar.

4.   Propust da se ispoštuju zahtjevi postavljeni u gore navedenim stavovima od 1. do 3. može dovesti do toga da prijava ne bude registrirana i ispitana od strane Doma.

5.   Datumom podnošenja prijave se generalno smatra datum prve obavijesti od podnosioca prijave koji, iako ukratko, navodi predmet prijave. Pored toga, Dom može zbog važnog razloga odlučiti da se neki drugi datum smatra datumom podnošenja prijave.

6.   Podnosioci prijava redovno obavještavaju Dom o svakoj promjeni adrese ili nekim drugim okolnostima relevantnim za prijavu. 

Poglavlje 5.
Postupak prihvatanja prijave
 

Pravilo 47.

Prijave Strane protiv Strane 

1.   Kada, prema članu VIII stav 1. Sporazuma, prijavu Domu podnese Strana, Predsjednik Doma o takvoj prijavi obavještava Stranu protiv koje je prijava podnesena i poziva je da podnese Domu pismena zapažanja o prihvatljivosti takve prijave. Tako dobivena zapažanja dostavljaju se Strani koja je podnijela prijavu kako bi mogla u odgovoru dati svoja pismena zapažanja.

2.   Prije odlučivanja o prihvatljivosti prijave, Dom u punom sastavu može pozvati Strane da podnesu dodatna zapažanja, bilo pismeno ili na raspravi. 

Pravilo 47. bis

(uklonjeno) 

 

Pravilo 48.

Informacije tuženoj Strani u hitnim predmetima 

Arhivar može, u slučaju hitnosti, ne prejudicirajući preduzimanje nekih drugih koraka u proceduri, obavijestiti tuženu Stranu iz prijave, svim dostupnim sredstvima, o podnošenju prijave i kratkom sadržaju predmeta te prijave.

Pravilo 49.

Prvo razmatranje i pismeni dio postupka 

1.   Svaka prijava podnesena prema članu VIII stav 1. Sporazuma, osim one koju je podnijela Strana u Sporazumu, upućuje se Domu koji će razmotriti prihvatljivost prijave i proceduru koja će uslijediti.

2.   Dom može odmah proglasiti prijavu neprihvatljivom po drugom stavu člana VIII Sporazuma ili može odlučiti da prekine razmatranje, odbaci ili briše prijavu po stavu 3. člana VIII. 

3.   Alternativno, Dom može:
(a)  zatražiti relevantne informacije o stvarima koje su povezane sa prijavom, bilo od podnosioca prijave ili dotične tužene Strane. Tako dobivena informacija od tužene Strane dostavlja se podnosiocu prijave na komentar;
(b)  obavijestiti tuženu Stranu o prijavi koja je protiv nje podnesena i pozvati tu Stranu da podnese pismena zapažanja o prijavi, uključujući relevantne informacije koje Dom traži. Tako dobivena zapažanja se dostavljaju podnosiocu prijave da u odgovoru da pismena zapažanja. 

Pravilo 50.
Dalji pismeni postupak ili rasprave u pojedinim predmetima
 

Prije odlučivanja o prihvatljivosti prijave Dom može pozvati strane da:
(a)  dostave dodatna pismena zapažanja;
(b)  daju druga zapažanja o pitanjima prihvatljivosti prijave usmeno na raspravi i u isto vrijeme o meritumu prijave, ako tako odluči Dom.
 

Pravilo 51.
Vremenski rokovi
 

Dom određuje vremenski rok za sve informacije, zapažanja ili komentare zatražene po pravilu 49. ili pravilu 50. 

Pravilo 52.

Odluke o prihvatljivosti, o obustavljanju razmatranja, o odbijanju ili o brisanju prijave sa liste predmeta pred Domom

 

1.   Svaka odluka Doma o prihvatljivosti po stavu 2. člana VIII Sporazuma donosi se u pismenoj formi i Arhivar je dostavlja podnosiocu prijave i tuženoj Strani. 

2.   Stav 1. ovog pravila primjenjuje se mutatis mutandis na svaku odluku Doma po stavu 3. člana VIII o odlaganju razmatranja, odbacivanju ili brisanju prijave koja već nije bila proglašena prihvatljivom.

3.   U odluci Doma se navodi da li je donesena jednoglasno ili većinom, a uz nju se navode razlozi ili oni slijede kasnije.

4.   Svaki član koji je učestvovao u razmatranju predmeta ima pravo da odluci o prihvatljivosti, o obustavljanju razmatranja, o odbijanju ili o brisanju prijave sa liste predmeta doda izdvojeno mišljenje o slaganju ili neslaganju sa tom odlukom ili samo izjavu o neslaganju.

Poglavlje 6.
Postupak nakon prihvatanja prijave
 

Pravilo 53.

Razmatranje merituma 

1.   Po odluci da prihvati prijavu, Dom može odlučiti o postupku koji slijedi:
(a)  za ispitivanje prijave po članu XI stav 1. tačka (a) Sporazuma o tome da li ustanovljene činjenice ukazuju ili ne da je tužena Strana prekršila svoje obaveze po Sporazumu;
(b)  s ciljem da osigura prijateljsko rješenje predmeta po članu IX st. 1. i 2.

2.   Dom može pozvati strane da dostave nove dokaze ili zapažanja. Dom odlučuje u svakom pojedinom predmetu da li bi ta zapažanja trebala biti dostavljena u pismenoj formi ili usmeno na raspravi.

3.   Dom postavlja rok u kome strane dostavljaju dokaze i pismena zapažanja. 

Pravilo 54.

Privremena mišljenja 

Kada smatra odgovarajućim, Dom može raspravljati s ciljem donošenja privremenog mišljenja o meritumu spora. 

Pravilo 55.
(uklonjeno)

 

Pravilo 55. bis

Odluke o prihvatljivosti i meritumu

Kada smatra odgovarajućim, Dom može odlučiti o prihvatljivosti i meritumu prijave u isto vrijeme. 

Poglavlje 7.
Odluke o meritumu
 

Pravilo 56.

Propust strane da se pojavi ili prezentira svoj predmet

 

Propuštanje strane da se pojavi ili da obrazloži svoj predmet ne spriječava Dom da donese odluku u predmetu.

 

Pravilo 57.

Forma odluke o meritumu 

Odluka sadrži:
(a)  imena Predsjednika i članova prisutnih na zasjedanju Doma ili vijeća kao i ime Arhivara, a gdje je potrebno i njegovog zamjenika;
(b)  datume kada je usvojena i uručena;
(c)  opis strane ili strana;
(d)  imena zastupnika strana;
(e)  prikaz provedenog postupka;
(f)    kratak preglad podnesaka strana;
(g)  činjenice predmeta;
(h)  mišljenje Doma;
(i)    zaključke;
(j)    naređene pravne lijekove;
(k)  broj članova koji čine većinu.
 

Pravilo 58.

Sadržaj odluke o meritumu 

Mišljenje Doma i zaključci odluke posebno su usmjereni na sljedeće:
(a)  da li utvrđene činjenice ukazuju na to da je tužena Strana prekršila svoje obaveze iz Sporazuma; i, ako je tako,
(b)  kakve će korake preduzeti ta Strana kako bi ispravila takav prekršaj, uključujući naredbe da se sa određenim djelovanjem prestane i od njega uzdrži, novčanu naknadu (uključujući kompenzaciju za materijalnu i nematerijalnu štetu) kao i naredbe za privremene mjere.
 

Pravilo 59.

Posebna odluka o pravnim lijekovima 

I pored pravila 57(j), Dom može, ako smatra potrebnim, odgoditi donošenje odluke o pravnim lijekovima u cjelini ili djelimično. 

Pravilo 60.

Uručenje odluke 

1.   Odluku potpisuju Predsjednik i Arhivar.

2.   Relevantne dijelove odluke čita Predsjednik, ili neki drugi član Doma kojeg je on ovlastio, na javnoj raspravi na jednom od službenih jezika. Nije neophodno da ostali članovi budu prisutni. Strane se pravovremeno obavještavaju o datumu i vremenu uručenja odluke.

3.   Međutim, u pogledu odluke koja se odnosi samo na pravne lijekove prema pravilu 59, Dom može dati uputstvo da se obavijest predviđena stavom 4. ovog pravila računa kao uručenje.

4.   Arhivar dostavlja odluke Stranama i Visokom predstavniku o kome je riječ u Aneksu 10 Općeg okvirnog sporazuma dok takva funkcija postoji, generalnom sekretaru Vijeća Evrope i OSCE-a.

5.   Original, propisno potpisan i zapečaćen, pohranjuje se u arhivu Doma. 

Pravilo 61.
Izdvojena mišljenja i izjave o neslaganju
 

Svaki član koji je učestvovao u razmatranju predmeta ima pravo da odluci o meritumu doda izdvojeno mišljenje bilo o slaganju ili neslaganju sa tom odlukom ili samo izjavu o neslaganju.  

Poglavlje 8.
Objavljivanje Odluka
 

Pravilo 62.

Objavljivanje odluka 

1.   Arhivar je odgovoran za objavljivanje odluka Doma.

2.   Svaka odluka o meritumu, svaka odluka kojom se prijava proglašava prihvatljivom, odbija ili briše sa liste predmeta ili se obustavlja razmatranje po prijavi, odluka o zahtjevu za preispitivanje ili odluka o preispitivanju je dostupna javnosti. Naredbe koje se tiču privremenih mjera koje je donio Dom je dostupna javnosti ukoliko Dom, ili neki član u ime Doma prema pravilu 33, st. 2. i 3, ne odluči drugačije. Ostale odluke će biti dostupne javnosti ako Dom tako odluči.

3.   Od Strana u Sporazumu može se zatražiti da objave odluke Doma u svojim Službenim glasilima. 

Poglavlje 9.
Postupak preispitivanja
 

Pravilo 63.

Zahtjev za preispitivanje 

1.   Na prijedlog strane u sporu Dom u punom sastavu može odlučiti da preispita:
-    odluku vijeća o proglašavanju prijave neprihvatljivom po članu VIII stav 2. Sporazuma;
-    odluku vijeća o odbijanju ili brisanju prijave ili o obustavljanju njenog razmatranja po članu VIII stav 3. Sporazuma;
-     odluku vijeća o meritumu prijave;
-     odluku da se prijava proglasi prihvatljivom. Međutim, strana može zatražiti preispitivanje tih odluka samo nakon usvajanja odluke o meritumu;
-     odluku o pravnim lijekovima.

2.   Svaki takav zahtjev za preispitivanje navodi osnove zahtjeva.

3.   Svaki takav zahtjev za preispitivanje se podnosi:
a)  ukoliko je upućen protiv odluke uručene na javnoj raspravi u skladu sa pravilom 60. stav 2. u roku od mjesec dana počev od prvog radnog dana nakon onog dana kada je obrazložena odluka vijeća uručena na taj način;
b)  u svim ostalim slučajevima: u roku od mjesec dana počev od prvog radnog dana nakon onog dana kada je obrazložena odluka vijeća uručena Stranama u pismenoj formi.
 

Pravilo 63 bis
Obavijest o prijemu zahtjeva za preispitivanje
 

Nakon što od neke strane primi zahtjev za perispitivanje, Arhivar obavještava druge strane o prijemu takvog zahtjeva. 

Pravilo 64.
Postupak odlučivanja po zahtjevu za preispitivanje
 

1.   Svaki zahtjev za preispitivanje po pravilu 63. upućuje se vijeću koje nije donijelo predmetnu odluku, a to vijeće daje preporuku Domu u punom sastavu da li odluku treba preispitati ili ne.

2.   Dom u punom sastavu razmatra zahtjev za preispitivanje i preporuku vijeća i odlučuje da li će prihvatiti zahtjev ili ne. Ne prihvata zahtjev osim ako ne smatra da (a) predmet pokreće ozbiljna pitanja koja se tiču tumačenja ili primjene Sporazuma ili ozbiljno pitanje od općeg značaja i (b) da sveukupna situacija opravdava preispitivanje odluke.

3.   Svaki član koji je učestvovao u razmatranju zahtjeva za preispitivanje ima pravo da odluci o zahtjevu za preispitivanje doda izdvojeno mišljenje bilo o slaganju ili naslaganju sa tom odlukom ili samo izjavu o neslaganju. 

Pravilo 65.

Postupak nakon prihvatanja zahtjeva za preispitivanje 

1.   Ako Dom u punom sastavu prihvati zahtjev za prispitivanje on odlučuje kakav će postupak preduzeti. On može pozvati strane da podnesu pismena ili usmena zapažanja ili dodatne dokaze o svim aspektima predmeta.

2.   Dom u punom sastavu odlučuje o svakom predmetu u kome prihvati zahtjev za preispitivanje. Odredbe pravila 56. do 61. se primjenjuju mutatis mutandis. 

Pravilo 66.

Konačna i obavezujuća priroda odluka (Pravomoćnost) 

1.   Odluke Doma su konačne i obavezujuće u skladu sa članom XI stav 3. Sporazuma.

2.   Odluke vijeća koje se mogu preispitati po pravilu 63. postaju konačne i obavezujuće:
(a)  kada strane izjave da neće tražiti preispitivanje;
(b)  kada vremenski rok iz pravila 63. stav 3. istekne bez zahtjeva za preispitivanje;
(c)  kada se odbaci zahtjev za preispitivanje po pravilu 64.

3.   Kada vijeće donese odluku koja se može podvrći preispitivanju po pravilu 63., ono može, ako smatra potrebnim, odrediti odgovarajuće privremene mjere kako bi se zaštitili interesi strana dok odluka ne postane konačna i obavezujuća u skladu sa prethodnim stavom.

4.   Nakon zahtjeva za preispitivanje Dom u punom sastavu može izdati naredbu za privremene mjere i može opozvati ili promijeniti takvu naredbu koju je dalo vijeće koje je donijelo odluku koja se preispituje. 

Pravilo 66 bis
Ispravljanje grešaka u odlukama
 

Dom može izvršiti ispravke grešaka u pisanju, grešaka u izračunavanju ili očiglednih grešaka.