Aneks 6 općeg okvirnog
mirovnog sporazuma
Članovi Doma
za ljudska prava
Datumi
zasjedanja Doma
Pravila procedure
Doma za ljudska prava
Mjesečni statistički pregledi
Statistički grafikoni
Saopštenja za štampu
Godišnji izvještaj
Pretražite odluke Doma

  Pravila procedure - Dio II
                 
 

DIO II
Rad Doma

 Poglavlje 1.
Opća pravila

Pravilo 16.

Sjedište Doma 

1.   Sjedište Doma je u Sarajevu.

2.   Dom, ako to smatra podesnim, može odlučiti da drži zasjedanja negdje drugo.

3.   Dom može odlučiti, u bilo kojem stadiju ispitivanja prijave, da je neophodno da istragu ili neku drugu djelatnost sprovede negdje drugo ili da to učini jedan ili više njegovih članova.

Pravilo 17.
Zasjedanja Doma
 

1.   Dom određuje broj i datume zasjedanja.

2.   Odlukom Predsjednika Dom se sastaje u drugom terminu ako to okolnosti nalažu. Dom zasjeda i ako to zahtijeva najmanje trećina njegovih članova.

3.   Članovi koji su zbog bolesti ili nekih drugih ozbiljnih razloga spriječeni da prisustvuju cijelom ili dijelu zasjedanja Doma, ili da obave neku drugu dužnost, o tome obavještavaju Arhivara što je moguće ranije, a on obavještava Predsjednika.

Pravilo 18.
Povjerljivost rasprava

1.   Sve diskusije Doma su i ostati će povjerljive. Na sastancima Doma, osim ako Dom ne odluči drugačije, mogu biti prisutni samo Arhivar, članovi Sekretarijata, prevodioci i osobe koje pružaju tehničku ili sekretarsku pomoć.

2.  U bilo kojoj fazi ispitivanja prijave, Predsjednik Doma, Potpredsjednik, Izvršni dužnosnik i Arhivar mogu saopćiti informacije štampi u mjeri koja je primjerena legitimnim interesima strana i prema posebnim uputama Doma.

Pravilo 19.

Glasanje 

1.   Nakon svake diskusije, a prije nego se obavi glasanje po nekom pitanju u Domu, Predsjednik može zatražiti od članova da o tome iznesu svoje mišljenje.

2.   Ako je isti broj glasova, obavlja se glasanje prozivkom, a Predsjednik ima odlučujući glas.

3.   Članovi ne mogu ostati uzdržani prilikom glasanja o zaključcima odluke ili o preporuci Vijeća u odlukama o zahtjevu za preispitivanje.

 Pravilo 20.
Zapisnici sa razmatranja i rasprava
 

1.   Zapisnici sa diskusija sadržavaju izvještaj o predmetu diskusija, obavljenom glasanju, imenima onih koji su glasali za i protiv prijedloga, kao i svaku izjavu datu isključivo za zapisnik.

2.   Zapisnici sa rasprava sadrže imena prisutnih članova i svake osobe koja se pojavi; kratak izvještaj o toku rasprave i svaku donesenu odluku.

Pravilo 21.
Jamstvo nepristrasnosti članova
 

1.   Članovi ne učestvuju u ispitivanju prijave pred Domom ako:
a)   imaju neki lični interes u predmetu;
b)   su u nekoj odluci o činjenicama na kojima je prijava utemeljena učestvovali kao savjetnik bilo koje Strane ili kao član nekog suda ili istražnog tijela.

2.   U slučaju bilo kakve sumnje s obzirom na stav 1. ovog pravila ili pod nekim drugim okolnostima za koje se čini da bi mogle utjecati na nepristrasnost članova u ispitivanju prijave, ako ti članovi ili Predsjednik smatraju da oni ne bi trebali učestvovati, odlučuje Dom.

Pravilo 22.

Povlačenje članova 

Kada, iz nekih posebnih razloga osim onih iz pravila 21., članovi smatraju da ne bi trebali učestvovati ili nastaviti učešće u ispitivanju predmeta, o tome obavještavaju Predsjednika. 

Pravilo 23.

Kvorum nakon povlačenja članova 

Svaki član, koji po odredbama pravila 21. ili pravila 22. ne učestvuje u ispitivanju prijave, ne čini dio kvoruma za vrijeme takvog ispitivanja. 

Poglavlje 2.
Dom u punom sastavu
 

Pravilo 24.

Prijave koje rješava Dom u punom sastavu 

Dom u punom sastavu rješava prijave:
(a) koje podnese strana u skladu sa članom II stav 2. i članom VIII stav 1. Sporazuma;
(b) kada se vijeće odreklo nadležnosti po pravilu 29. stav 2. Pravila procedure;
(c) kada je predmet proslijeđen Domu po pravilu 63.
 

Pravilo 25.

Kvorum Doma u punom sastavu 

Kvorum Doma u punom sastavu čini osam članova. 

Poglavlje 3.
Vijeća
 

Pravilo 26.

Uspostava vijeća 

1.   Po članu X stav 2. Sporazuma uspostavljaju se dva vijeća.

2.   Vijeća se sastoje od četiri člana koja je imenovao Savjet ministara Vijeća Evrope, dva člana koja je imenovala Federacija Bosne i Hercegovine i jednog člana kojeg je imenovala Republika Srpska.

3.   Vijeća se konstituiraju za utvrđeni period koji odredi Dom.

4.   Dom može organizirati vijeća na poseban način u pogledu sastava, ako bude smatrao prikladnim. 

Pravilo 27.

Nasljednici članova vijeća 

Kada članovi vijeća prestanu da budu članovi Doma prije isteka roka za koji je vijeće konstituirano, njihovi nasljednici u Domu ih nasljeđuju kao članove vijeća.

Pravilo 28.
Kvorum i zasjedanje vijeća 

1.   Kvorum vijeća čine četiri člana.

2.   Vijeća se po pravilu sastaju za vrijeme zasjedanja Doma u punom sastavu.

3.   Kada to okolnosti zahtijevaju, vijeće, a ako ono ne zasjeda, Predsjednik vijeća, može odlučiti, nakon konsultacija sa Predsjednikom Doma, da se vijeće sastane i kada Dom u punom sastavu ne zasjeda. 

Pravilo 29.

Prosljeđivanje prijava Domu u punom sastavu i vijećima 

1.   Prijave se obično upućuju na vijeće u skladu sa općim smjernicama koje je donio Dom u punom sastavu.

2.   Kada predmet u postupku pred vijećem postavlja ozbiljna pitanja koja se tiču tumačenja Sporazuma, ili nekog od međunarodnih sporazuma na koji se on poziva, ili ako bi rješavanje pitanja pred vijećem moglo imati ishod koji je u suprotnosti sa ranijom jurisprudencijom Doma, vijeće se, prije donošenja konačne odluke, može odreći nadležnosti u korist Doma u punom sastavu.

3.   Predsjednik može odlučiti da, u skladu sa pravilom 49., proslijedi na razmatranje Domu u punom sastavu svaku prijavu koja još nije bila pred vijećem, za koju mu se učini
(a) da postavlja ozbiljna pitanja u vezi sa tumačenjem Sporazuma ili bilo kojeg drugog međunarodnog sporazuma na koji se on poziva, ili
(b) da iziskuje donošenje konačne odluke bez prekomjernog odlaganja, ili
(c) da je iz bilo kojeg drugog opravdanog razloga takav postupak potreban.

4.   Predsjednik može odlučiti proprio motu da prenese sa jednog vijeća na drugo svaku prijavu koja još nije bila pred vijećem na razmatranju u skladu sa pravilom 49, ukoliko smatra da je takav postupak uputan kako bi se spriječilo pojavljivanje različite prakse, ili kako bi se ispravila neujednačenost u opterećenosti brojem predmeta, ili iz nekog drugog opravdanog razloga.

Iz istih razloga kao u pravilu 29(4), Predsjednik može, u svakoj narednoj fazi postupka odlučiti da prenese bilo koju prijavu sa jednog vijeća na drugo po prijedlogu vijeća koje je već razmatralo prijavu.