Aneks 6 općeg okvirnog
mirovnog sporazuma
Članovi Doma
za ljudska prava
Datumi
zasjedanja Doma
Pravila procedure
Doma za ljudska prava
Mjesečni statistički pregledi
Statistički grafikoni
Saopštenja za štampu
Godišnji izvještaj
Pretražite odluke Doma

  Pravila procedure
                 
 

DOMA ZA LJUDSKA PRAVA
ZA BOSNU I HERCEGOVINU

Usvojena 13. decembra 1996. godine
(Izmijenjena i dopunjena 15. maja i 11. septembra 1998., 8. marta 2001., 4. novembra 2002. i 8. marta 2003. godine)

PREAMBULA

Dom za ljudska prava,

S obzirom na:

- Sporazum o ljudskim pravima (Aneks 6 Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini) izmedju Republike Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, u daljem tekstu Sporazum;- shodno članu X st. 1. i 2. i članu XII Sporazuma,
Usvaja ova Pravila:

DIO I
Organizacija Doma 

Poglavlje 1.
Dom

Pravilo 1.
Neovisnost Doma

Ustanovljen po Sporazumu kao sudsko tijelo, Dom djeluje u potpunoj neovisnosti.

Pravilo 2.
Dom u punom sastavu i vijeća

1.   Dom zasjeda u punom sastavu i u vijećima uspostavljenim po članu X stav 2. Sporazuma.

2.   Osim ako je drugačije određeno, izrazi “Dom” i “Predsjednik” u ovim pravilima znače “vijeće” i “Predsjednik vijeća” u odnosu na predmete koji su upućeni na vijeće, i “Dom” i “Predsjednik Doma” u odnosu na predmete upućene Domu.

Poglavlje 2.
Članovi Doma

Pravilo 3.
Nesmjenjivost članova i svečana zakletva

1.   Članovi Doma rade u okviru vlastite sposobnosti kao sudije i ne mogu biti razriješeni svoje dužnosti za vrijeme trajanja mandata kako je definirano u članu VII (3) Sporazuma.

2.   Prije preuzimanja dužnosti, članovi Doma, na prvom sastanku Doma kojem prisustvuju nakon imenovanja, daju sljedeću svečanu izjavu: “Svečano izjavljujem da ću sve obaveze i dužnosti izvršavati časno i vjerno, nepristrasno i savjesno i da ću čuvati tajnu svih postupaka pred Domom.”

Pravilo 4.
Redosljed prvenstva

1.  Članovi Doma imaju prednost iza Predsjednika i Potpredsjednika ovisno o dužini vremena provedenog na dužnosti.

2.   Članovi koji su na dužnosti isto vrijeme imaju prednost prema životnoj dobi.

3.  Ponovno imenovani članovi imaju prednost s obzirom na trajanje njihovog prethodnog mandata.

Pravilo 5.
Ostavka člana

O ostavci člana obavještava se Predsjednik Doma koji tu obavijest prosljeđuje Stranama, generalnim sekretarima Vijeća Evrope i Organizacije za sigurnost i suradnju u Evropi (OSCE) i Visokom predstavniku o kome je riječ u Aneksu 10 Općeg okvirnog Sporazuma, dok takva funkcija postoji.

Poglavlje 3.
Predsjedništvo Doma

Pravilo 6.
Dužnosti Predsjednika Doma

Predsjednik Doma upravlja radom Doma i predsjedava na zasjedanjima.

Pravilo 7.
Predsjedavanje vijećima

1.  Predsjednik takođe predsjedava na zasjedanjima jednog vijeća. Potpredsjednik predsjedava na zasjedanjima drugog vijeća.

2. Izraz “Predsjednik” u ovim Pravilima, tamo gdje odgovara, podrazumijeva svakog člana koji vrši dužnost Predsjednika.

Pravilo 8.
Izbor Potpredsjednika Doma i vijeća 

1.   Dom bira svog Potpredsjednika na mandat od godinu dana.

2.   Svako vijeće, glasajući odvojeno, bira svog Potpredsjednika čim vijeća budu konstituirana u skladu sa pravilom 26. stav 3.

3.   Izbori se obavljaju tajnim glasanjem, a u njemu učestvuju samo prisutni članovi.

4.   Izbor je na osnovu apsolutne većine glasova. Ako ni jedan član ne dobije takvu većinu, obavlja se drugo glasanje. Član koji dobije najviše glasova je time izabran. U slučaju jednakog glasanja, bira se član koji ima prednost po pravilu 4.

Pravilo 9.
Dužnosti Potpredsjednika Doma i vijeća

1.  Potpredsjednik zauzima mjesto Predsjednika Doma ako je on spriječen u obavljanju svojih dužnosti Predsjednika ili ako je mjesto Predsjednika upražnjeno.

2.  Potpredsjednik vijeća preuzima predsjedavanje vijećem ako je Predsjednik, odnosno Potpredsjednik, spriječen u obavljanju svojih dužnosti ili ako je mjesto Predsjednika vijeća upražnjeno.

3.   Predsjednik Doma može povjeriti izvjesne dužnosti Potpredsjedniku.

Pravilo 10.
Zamjena za Predsjednika i Potpredsjednika

1.   Ako su Predsjednik Doma i Potpredsjednik u isto vrijeme spriječeni da obavljaju svoje dužnosti ili ako su njihova mjesta istovremeno upražnjena, dužnosti Predsjednika Doma obavlja drugi član u skladu sa poretkom prednosti iz pravila 4.

2.   Ako su osobe koje predsjedavaju sastancima vijeća prema pravilima 7. i 9. spriječene u obavljanju svojih dužnosti u pogledu tog vijeća, ili ako su njihova mjesta istovremeno upražnjena, njihove dužnosti obavlja drugi član u skladu sa poretkom prednosti iz pravila 4.

Pravilo 11.
(uklonjeno)

Pravilo 12.
Povlačenje Predsjednika i Potpredsjednika

Kada Predsjednik Doma ili Potpredsjednik iz nekih posebnih razloga smatraju da ne bi trebali predsjedavati u određenom predmetu, zamjenjuju se u skladu sa odredbama iz pravila 9. i pravila 10.

Poglavlje 4.
Sekretarijat Doma

Pravilo 13.
Imenovanje izvršnog dužnosnika, Arhivara i ostalog osoblja

1.  Sekretarijat Doma se sastoji od Izvršnog dužnosnika, Arhivara, zamjenika Arhivara i drugog administrativnog i stručnog osoblja.

2.    Arhivara i zamjenike Arhivara imenuje Dom.

3.    Izvršnog dužnosnika imenuje Predsjednik Doma.

4.   Izvršni dužnosnik i Arhivar se u pogledu Sekretarijata Doma rukovodi uputama Predsjednika Doma.

5.  Osoblje Doma, osim Izvršnog dužnosnika, Arhivara i zamjenika Arhivara, bira Izvršni dužnosnik i Arhivar nakon konsultacija sa Predsjednikom a nakon toga ih imenuje Predsjednik.

6.   Osoblje koje Dom zaposli potpisuje pismenu izjavu o povjerljivosti koju potpisuju i svjedoci ili daje sljedeću izjavu na narednom zasjedanju prije obavljanja bilo kakvih dužnosti:
“Svečano izjavljujem da ću svoje dužnosti izvršavati vjerno, neovisno, nepristrasno i uz puno poštivanje povjerljivosti.”

7.   Sekretarijat je smješten u sjedištu Doma u Sarajevu.

Pravilo 14.
Dužnosti Arhivara

1.  Arhivar je, pod rukovodstvom Predsjednika, odgovoran za rad Sekretarijata a posebno:
(a) pomaže Domu i njegovim članovima u ispunjavanju njihovih dužnosti;
(b) predstavlja put za sve komunikacije koje se tiču Doma;
(c) vodi brigu o arhivi Doma.

2.   Arhivar je odgovoran za objavljivanje:
(a) odluka Doma;
(b) svakog drugog dokumenta kako odluči Dom.

Pravilo 15.
Registriranje prijava

U Sekretarijatu se vodi poseban registar u kojem su zavedeni datum registriranja svake prijave i datum prestanka relevantnog postupka pred Domom.