Aneks 6 općeg okvirnog
mirovnog sporazuma
Članovi Doma
za ljudska prava
Datumi
zasjedanja Doma
Pravila procedure
Doma za ljudska prava
Mjesečni statistički pregledi
Statistički grafikoni
Saopštenja za štampu
Godišnji izvještaj
Pretražite odluke Doma

  Godišnji izvještaj 2002
                 
 

VII. SARADNJA SA TUŽENIM STRANAMA

Saradnja sa tuženim Stranama - Federacijom Bosne i Hercegovine, Republikom Srpskom i državom Bosnom i Hercegovinom - odvija se skoro isključivo putem imenovanih zastupnika koji zastupaju Strane u postupcima pred Domom za Ijudska prava. Dom obavještava zastupnike o prijavama protiv Strane koju oni zastupaju i poziva ih da podnesu svoja pismena zapažanja o prihvatljivosti i meritumu prijava. Zastupnici se takođe pozivaju da prisustvuju javnim raspravama i usmeno iznesu argumente. Ako Dom ustanovi povredu Ijudskih prava u odluci o meritumu, može narediti tuženoj Strani ili Stranama protiv kojih je odluka donesena da poduzmu mjere za uklanjanje povrede i/ili da isplate kompenzaciju. Zastupnici su odgovorni za obavještavanje tuženih Strana o odlukama Doma i njihovoj obavezi da u potpunosti izvrše naredbe Doma. Zastupnici su takođe odgovorni za obavještavanje Doma o koracima koje su tužene Strane poduzele u izvršavanju odluka.

U martu 2002. godine zastupnik Federacije je smijenjena s dužnosti, a imenovana je zamjena. U martu 2003. godine, novi zastupnik je dala ostavku, a sljedećeg mjeseca je imenovan vršilac dužnosti zastupnika. Zastupnik Republike Srpske dao je ostavku u maju 2002. godine i imenovan je novi. Tri zastupnika zastupaju državu Bosnu i Hercegovinu u postupcima pred Domom. Zastupnici Federacije i Republike Srpske uglavnom odgovaraju na zahtjeve Doma za pismena zapažanja o prihvatljivosti i meritumu predmeta. Međutim, zastupnici Države skoro nikad ne odgovaraju na takve zahtjeve. Zastupnici prisustvuju skoro svim javnim raspravama Doma u kojima su Strana u postupku.

Prema članu XI, stav 6 Aneksa 6, Strane moraju "u potpunosti izvršiti odluke Doma". Općenito govoreći, Dom određuje rok za izvršenje svake naredbe koju donese, koji se računa od dana uručenja odluke ili u slučaju kad odluku donese jedno od vijeća, od dana kada odluka postane konačna i obavezujuća. Posljednji datum je datum isteka roka za pokretanje postupka za preispitivanje, ili datum okončanja svakog pokrenutog postupka za preispitivanje. Praksa Doma je takođe da naredi tuženoj Strani da ga izvijesti u datom roku o koracima koje je poduzela radi izvršenja odluke. Ukoliko se ne dobije odgovarajući odgovor, stvar preuzima OSCE, koji je 2002. godine preuzeo mandat od OHR-a za praćenje izvršenja odluka Doma. OSCE se takođe obavještava o svim naredbama za privremene mjere tako da se može pratiti i njihovo izvršenje od strane tuženih Strana.

Do kraja marta 2003. godine Dom je donio ukupno 171 odluku o prihvatljivosti i meritumu (rješavajući 468 prijava/predmeta), od kojih je većina zahtijevala određene radnje od strane jedne ili više tuženih Strana. Većina odluka je sadržavala višestruke naredbe. Od 171 odluke, 95 su "u potpunosti izvršene", 28 je "djelimično izvršeno", a 28 nije "uopće izvršeno". U preostalih 20 odluka, Dom je zaključio da nije došlo do povrede Ijudskih prava te stoga nisu donesene naredbe, ili, ukoliko je ustanovio povredu, odlučio je da ne izda nikakve naredbe.