Aneks 6 općeg okvirnog
mirovnog sporazuma
Članovi Doma
za ljudska prava
Datumi
zasjedanja Doma
Pravila procedure
Doma za ljudska prava
Mjesečni statistički pregledi
Statistički grafikoni
Saopštenja za štampu
Godišnji izvještaj
Pretražite odluke Doma

  Godišnji izvještaj 2002
                 
 

IV. PRAVILA PROCEDURE DOMA

Aneksom 6 je predviđeno da će Dom "ustanoviti pravične i djelotvorne procedure za rješavanje prijava" i da će tim procedurama biti "predviđeni odgovarajući pismeni podnesci i, po odluci Doma, saslušanje radi usmene rasprave ili predočenja dokaza." (član X, stav 1) Prvobitno je Dom odlučivao o svojoj proceduri ad hoc i na osnovu privremenih Pravila procedure usvojenih u julu 1996. godine, u skladu s principima sadržanim u Dejtonskom mirovnom sporazumu. Pravila procedure Doma (vidi Aneks D), usvojena su 13. decembra 1996. godine te izmijenjena i dopunjena 15. maja i 11.septembra 1998., 8. marta 2001., 4. novembra 2002. i 8. marta 2003. godine s namjerom da se omogući djelovanje tih principa. Ona su sačinjena u velikoj mjeri po uzoru na pravila procedure bivše Evropske komisije i Suda za Ijudska prava, iako su u značajnoj mjeri usklađena da bi odgovarala posebnom sastavu i okolnostima Doma.

Pravilima je propisana kombinacija pismenog i usmenog postupka, te razmatranje pitanja prihvatljivosti i merituma. Pravilima je takođe propisano, između ostalog, davanje posebnog prioriteta nekim prijavama, predviđene su privremene mjere, procedure na javnim raspravama, prijateljska rješenja, dosuđivanje novčanog obeštećenja, postupak za preispitivanje odluka vijeća od strane plenarnog Doma. Postoji čitav niz mogućih ishoda postupka pred Domom kao što su odluka kojom se prijava odbacuje kao neprihvatljiva, prijateljsko rješenje predmeta, odluka o brisanju prijave sa liste predmeta pred Domom, ili odluka o prihvatljivosti i meritumu. Odluke Doma o prihvatljivosti i meritumu (odnosno samo meritumu), odluke o preispitivanju i odluke o daljnjim pravnim lijekovima uručuju se usmeno na javnim raspravama.