Aneks 6 općeg okvirnog
mirovnog sporazuma
Članovi Doma
za ljudska prava
Datumi
zasjedanja Doma
Pravila procedure
Doma za ljudska prava
Mjesečni statistički pregledi
Statistički grafikoni
Saopštenja za štampu
Godišnji izvještaj
Pretražite odluke Doma

  Godišnji izvještaj 2002
                 
 

II. ČLANOVI I SEKRETARIJAT DOMA

A. ČLANOVI DOMA

Dom za Ijudska prava se sastoji od četrnaest članova kao što je predviđeno članom VII Aneksa 6 Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini (vidi Aneks A). Četiri člana je imenovala Federacija Bosne i Hercegovine, a dva Republika Srpska. Ostalih osam članova su međunarodni članovi koje je imenovao Savjet ministara Vijeća Evrope. Prema Aneksu 6, međunarodni članovi nisu državljani Bosne i Hercegovine niti neke druge susjedne države. Predsjednicu Doma, gđu Michele Picard, koja je Francuskinja, imenovao je Savjet ministara Vijeća Evrope iz reda međunarodnih članova. Imenovani članovi su istaknuti pravnici koji svoj doprinos Domu daju širokim spektrom svoga iskustva iz različitih sredina uključujući sudsku i akademsku oblast, privatnu pravnu praksu, upravu i politiku, te međunarodno i krivično pravo kao i pravo iz oblasti Ijudskih prava. Lista članova i njihove kratke biografije su u prilogu ovog Izvještaja kao Aneks B.

B. SEKRETARIJAT DOMA

Sekretarijat Doma čini stalno osoblje sa sjedištem u Sarajevu uz još jedan ured u Banjoj Luci. U toku godine Sekretarijat je brojao 45 članova sa prosječno 10 međunarodnih članova zaposlenih u bilo kojem datom trenutku. Pored toga, nekoliko domaćih studenata četvrte godine stažiraju u uredima u Sarajevu i Banjoj Luci. Tokom prvih nekoliko mjeseci 2003. godine uposleno je oko 10 novih članova osoblja (uglavnom pravnika i prevodilaca), a uposleno je i nekoliko pripravnika. Lista osoblja Sekretarijata u 2002. godini u prilogu je ovog Izvještaja kao Aneks C.

U pripremanju i tokom zasjedanja, osoblje Doma prima i procesuira prijave; održava prepisku sa podnosiocima prijava i tuženim Stranama u vezi sa predmetima koji su u postupku; vrši istraživanja domaćeg i međunarodnog prava; priprema memorandume i nacrte odluka koji će biti predočeni na zasjedanjima; koordinira pripremu dnevnih redova za plenarni Dom i za dva vijeća; organizira javne rasprave; vodi zapisnik o odlukama koje su usvojene, uručene i otpremljene; te stalno ažurira bazu podataka kao i spise predmeta u odnosu na prepisku koja se šalje i prima. Za svako zasjedanje prevodi se gotovo cjelokupna dokumentacija, što podrazumijeva podneske tuženih Strana i podnosilaca prijava, prepisku, saopćenja za štampu, novinske članke, memorandume u predmetima i odluke. Tokom zasjedanja, koja se održavaju svakog mjeseca tokom jedne sedmice, pravnici prate svoje predmete kako dolaze na razmatranje pred Domom, dobijaju uputstva od sudaca za dalje postupanje u predmetu i vode zapisnik zasjedanja. Prevodioci obezbjeđuju simultani prevod tokom javnih rasprava i zasjedanja.

Osoblje Doma obavlja i mnoge druge dodatne zadatke. Svakog mjeseca izlazi saopćenje za štampu koje sadrži kratak sažetak odluka o prihvatljivosti i meritumu koje su donesene na svakom zasjedanju kao i najavu javnih rasprava. Ono zatim ide u široku distribuciju domaćim medijima i međunarodnoj zajednici u Bosni i Hercegovini. Osoblje takođe objavljuje sveske svojih odluka svakih šest mjeseci kao i godišnji izvještaj; kontinuirano obavještava međunarodnu zajednicu u Bosni i Hercegovini o radu Doma putem sastanaka i raznih tipova izvještavanja; sarađuje po pitanjima od zajedničkog interesa sa OSCE, OHR, CRPC i Ustavnim sudom BiH; prati implementaciju odluka Doma; piše izvještaje donatorima; ažurira svoju web stranicu; te preduzima mnoštvo administrativnih poslova i zadataka neophodnih za svakodnevno funkcioniranje Sekretarijata.

Bosna i Hercegovina obezbjeđuje uredski prostor Domu za Ijudska prava u zgradi Predsjedništva u Sarajevu. Međutim, novo osoblje uposleno u 2003. godini moralo je biti smješteno u uredskom prostoru koji je Dom iznajmio u zgradi gdje su smješteni uredi rukovodilaca Komisije za imovinske zahtjeve raseljenih lica i izbjeglica (CRPC), u ul. Muvekita 4 u Sarajevu, pošto se u zgradi Predsjedništva Domu nisu mogle obezbijediti dodatne prostorije. Dom zasjeda u zgradi Predsjedništva u sali koju dijeli sa Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine. Javne rasprave se održavaju u Kantonalnom sudu Sarajevo. Za svoj ured u Banjoj Luci Dom iznajmljuje privatni prostor.